Which of these formats can be booked cross-screen (mobile and desktop)?

Which of these formats can be booked cross-screen (mobile and desktop)?

A) Rich Media Custom Mastheads
B) Video Mastheads
C) Rich Media Layouts Mastheads
D) Video Media Layout Mastheads

 

Google Ads Fundamentals assessment

Correct answer is GOOGLE VIDEO ADVERTISING EXAM Questions and Answers:

B) Video Mastheads

Một Số Tiện ích Mã Giảm Giá Online Nổi Bật

TỰ TAY THIẾT KẾ LANDING PAGE không cần biết kỹ thuật Sử dụng giao diện sẵn có, chỉnh sửa thông tin và xuất bản với tên miền riêng

To become certified, you need to pass the Google Ads Fundamentals assessment and one of the additional advertising assessments that are available through Academy for Ads. The additional assessments are Search Advertising, Display Advertising, Mobile Advertising, Video Advertising, and Shopping Advertising. The Google Partner badge

Thảo Luận