The Google Partner badge

You’re setting up a dynamic remarketing campaign for your client who sells educational products. Which best practice should you follow?

You’re setting up a dynamic remarketing campaign for your client who sells educational products. Which best practice should you follow?


You’re setting up a dynamic remarketing campaign for your client who sells educational products. Which best practice should you follow?

A. Use a custom feed.
B. Use the “Education” business type.
C. Include “textbooks” and “study guides” as keywords.
D. Implement the remarketing tag after the body tag.

What changes can you make to the Display Network campaign of a client who wants to drive awareness of her natural beauty brand

Correct Google AdWords DISPLAY Exam Answers You’re setting up a dynamic remarketing campaign for your client who sells educational products. Which best practice should you follow?

B. Use the “Education” business type.


TỰ TAY THIẾT KẾ LANDING PAGE không cần biết kỹ thuật Sử dụng giao diện sẵn có, chỉnh sửa thông tin và xuất bản với tên miền riêng

To become certified, you need to pass the Google Ads Fundamentals assessment and one of the additional advertising assessments that are available through Academy for Ads. The additional assessments are Search Advertising, Display Advertising, Mobile Advertising, Video Advertising, and Shopping Advertising. The Google Partner badge

Dịch Tiếng Việt Google AdWords DISPLAY Exam Answers Dịch Tiếng Việt Google AdWords DISPLAY Exam Answers Which ad format is recommended for driving action?

Bạn đang thiết lập chiến dịch tiếp thị lại động cho khách hàng của mình, những người bán các sản phẩm giáo dục. Bạn nên làm theo phương pháp hay nhất nào?

A. Sử dụng nguồn cấp dữ liệu tùy chỉnh.

B. Sử dụng loại hình doanh nghiệp “Giáo dục”.

C. Bao gồm “sách giáo khoa” và “hướng dẫn nghiên cứu” làm từ khóa.

D. Triển khai thẻ tiếp thị lại sau thẻ body.

Đáp án Google AdWords DISPLAY Exam Answer You’re setting up a dynamic remarketing campaign for your client who sells educational products. Which best practice should you follow?

B. Sử dụng loại hình doanh nghiệp “Giáo dục”.